Ree Tower
media 1

Ree Tower

Đang mở thuê
22 USD/m2
5.5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 300 - 450 - 1000 m2
Phượng Long 2 Tower
media 1

Phượng Long 2 Tower

Đang mở thuê
23 USD/m2
4.5 USD/m²/tháng
KXĐ
237 - 356 - 373 - 600 - 900 - 1200 - 1500 m2
Etown Central tower
media 1

Etown Central tower

Đang mở thuê
27 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
130 - 170 - 190 - 400 - 500 - 700 - 1000 - 1300 m2
Thủy Anh Building
media 1

Thủy Anh Building

Đang mở thuê
8 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
25 - 35 - 50 m2
H3 Building
media 1

H3 Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 132 - 260 - 420 m2
Nam Việt Building
media 1

Nam Việt Building

Đang mở thuê
8 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 80 - 100 - 120 - 150 m2
Copac Square Office Building
media 1

Copac Square Office Building

Đang mở thuê
12 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
75 - 90 - 112 - 143 m2
Lộc Thiên Ân Building
media 1

Lộc Thiên Ân Building

Đang mở thuê
8 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
25 - 30 - 35 m2