Share Space Building
media 1

Share Space Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 m2
Hưng Bình Building
media 1

Hưng Bình Building

Đang mở thuê
18 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 240 m2
Coteccons Building
media 1

Coteccons Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 400 m2
AP TOWER
media 1

AP TOWER

Đang mở thuê
22 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 2000 m2
HM Square Building
media 1

HM Square Building

Đang mở thuê
23 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 150 m2
Melody Tower 2
media 1

Melody Tower 2

Đang mở thuê
13 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
55 - 85 - 180 m2
Tài Vượng Tower
media 1

Tài Vượng Tower

Đang mở thuê
14 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 80 - 120 - 160 m2
Cavi Building
media 1

Cavi Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 270 m2
GIC 4 Building
media 1

GIC 4 Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 80 - 160 m2