Filter
PLS Building
media 6

PLS Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
3 USD/m²/tháng
50 - 70 - 100 - 150 - 200 - 250 m2
Paxsky 186 Building
media 5

Paxsky 186 Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
4 USD/m²/tháng
50 - 70 - 120 m2
Robot Tower
media 1

Robot Tower

Đang mở thuê
18 USD/m2
3.5 USD/m²/tháng
55 - 150 - 200 - 355 m2
DTC Building
media 1

DTC Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
3 USD/m²/tháng
120 - 240 m2
MB Bank Building
media 1

MB Bank Building

Đang mở thuê
11 USD/m2
3 USD/m²/tháng
100 - 200 - 400 m2
Athena Building
media 1

Athena Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
3.5 USD/m²/tháng
41 - 113 - 143 - 244 - 488 m2
Abacus Tower
media 2

Abacus Tower

Đang mở thuê
23 USD/m2
5 USD/m²/tháng
65 - 83 - 110 - 154 - 190 m2
Paxsky 3 Building
media 3

Paxsky 3 Building

Đang mở thuê
17 USD/m2
4 USD/m²/tháng
65 - 130 - 260 m2
ACB Building
media 1

ACB Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
4 USD/m²/tháng
150 - 220 - 300 - 500 - 700 m2
HHM Building
media 1

HHM Building

Đang mở thuê
9 USD/m2
2 USD/m²/tháng
30 - 40 - 100 - 300 m2
The Lancaster Building
media 1

The Lancaster Building

Đang mở thuê
25 USD/m2
5 USD/m²/tháng
100 - 200 - 300 - 500 m2
3C Building
media 1

3C Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
55 - 95 - 130 - 170 m2
Opera View Building
media 1

Opera View Building

Đang mở thuê
39 USD/m2
8 USD/m²/tháng
70 - 100 - 225 m2
Satra Building
media 1

Satra Building

Đang mở thuê
25 USD/m2
8 USD/m²/tháng
45 - 53 - 60 - 66 m2
Somerset Building
media 1

Somerset Building

Đang mở thuê
27 USD/m2
6 USD/m²/tháng
50 - 80 - 85 - 100 - 150 - 200 - 250 m2
Rosana Tower
media 2

Rosana Tower

Đang mở thuê
25 USD/m2
5 USD/m²/tháng
70 - 100 - 200 m2
Bitexco Nam Long Building
media 1

Bitexco Nam Long Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD/m²/tháng
60 - 100 - 140 m2
MeKong Tower
media 1

MeKong Tower

Đang mở thuê
11 USD/m2
4 USD/m²/tháng
70 - 100 - 200 - 300 m2
Avenis Building
media 1

Avenis Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD/m²/tháng
30 - 60 - 100 m2
TMS Building
media 1

TMS Building

Đang mở thuê
30 USD/m2
3,5 USD/m²/tháng
69 - 100 - 200 m2
130NCT Building
media 1

130NCT Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
40 - 80 m2
3G Building
media 1

3G Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
3 USD/m²/tháng
50 - 100 m2
Bến Thành Times Square
media 1

Bến Thành Times Square

Đang mở thuê
28 USD/m2
6 USD/m²/tháng
100 - 250 - 350 m2
The Grace Tower
media 3

The Grace Tower

Đang mở thuê
22 USD/m2
6 USD/m²/tháng
100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 2000 m2
Bến Thành TSC Building
media 1

Bến Thành TSC Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
4 USD/m²/tháng
50 - 100 - 200 m2
Bitexco Office Building
media 1

Bitexco Office Building

Đang mở thuê
26 USD/m2
6 USD/m²/tháng
60 - 100 - 200 - 300 m2