Filter

Beautiful Saigon Tower

Đang mở thuê
16 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 100 - 200 - 300 m2

Cavi Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 270 m2

Bitexco Nam Long Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
60 - 100 - 140 m2

Nam Việt Building

Đang mở thuê
8 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 80 - 100 - 120 - 150 m2

Báo Nhân Dân Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 150 - 200 - 319 m2

Avenis Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 60 - 100 m2

Melody Tower 2

Đang mở thuê
13 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
55 - 85 - 180 m2

Centec Tower

Đang mở thuê
36 USD/m2
7 USD/m²/tháng
KXĐ
150 - 250 - 350 - 500 - 1000 m2

Thảo Điền Building

Đang mở thuê
12 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
65 - 75 - 140 m2

Phượng Long 2 Tower

Đang mở thuê
23 USD/m2
4.5 USD/m²/tháng
KXĐ
237 - 356 - 373 - 600 - 900 - 1200 - 1500 m2

Paxsky 3 Building

Đang mở thuê
17 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
65 - 130 - 260 m2

Paxsky 186 Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 70 - 120 m2

PLS Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 70 - 100 - 150 - 200 - 250 m2

AP TOWER

Đang mở thuê
22 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 2000 m2

Ree Tower

Đang mở thuê
22 USD/m2
5.5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 300 - 450 - 1000 m2

SU17 Building

Đang mở thuê
22 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
210 - 420 - 630 - 840 - 1050 - 2000 - 1500 m2

3C Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
55 - 95 - 130 - 170 m2

Bảo Việt Bank Tower

Đang mở thuê
29 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
260 - 310 - 450 - 540 m2

3G Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 100 m2

ACB Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
150 - 220 - 300 - 500 - 700 m2

Saigon Royal Building

Đang mở thuê
27 USD/m2
5.5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 350 - 400 - 500 - 700 m2

Adam Real Tower

Đang mở thuê
14 USD/m2
3 USD/m²/tháng
Đông-Bắc
50 - 75 - 150 - 300 m2

Abacus Tower

Đang mở thuê
23 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
65 - 83 - 110 - 154 - 190 m2

NEXX Building

Đang mở thuê
35 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
285 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 m2

MeKong Tower

Đang mở thuê
11 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 200 - 300 m2

DTC Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 240 m2