Filter

Anpha Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 70 - 100 - 150 - 170 m2

Bảo Việt Bank Tower

Đang mở thuê
29 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
260 - 310 - 450 - 540 m2

Somerset Building

Đang mở thuê
27 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 80 - 85 - 100 - 150 - 200 - 250 m2

City Gate Building

Đang mở thuê
18 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000 m2

TMS Building

Đang mở thuê
30 USD/m2
3,5 USD/m²/tháng
KXĐ
69 - 100 - 200 m2

Rosana Tower

Đang mở thuê
25 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 200 m2

CJ Tower

Đang mở thuê
29 USD/m2
6.5 USD/m²/tháng
KXĐ
150 - 200 - 300 m2

TSA LQD Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 70 - 100 - 130 - 170 m2

Deutsches Haus Tower

Đang mở thuê
65 USD/m2
7 USD/m²/tháng
KXĐ
130 - 500 - 700 - 1000 m2

Mai Hồng Quế Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
45 - 55 - 110 m2

Nam Phương Building

Đang mở thuê
11 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 60 - 100 m2

Mitalab Tower

Đang mở thuê
14 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 350 - 500 m2

Robot Tower

Đang mở thuê
18 USD/m2
3.5 USD/m²/tháng
KXĐ
55 - 150 - 200 - 355 m2

HM Town

Đang mở thuê
23 USD/m2
5.5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 400 - 557 m2