Filter
Empress Tower
media 1

Empress Tower

Đang mở thuê
31 USD/m2
6.6 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 500 m2
HMC Tower
media 1

HMC Tower

Đang mở thuê
23 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 250 - 400 - 475 m2
Vincom Center Tower
media 6

Vincom Center Tower

Đang mở thuê
28 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 1000 m2
Vimedimex Building
media 1

Vimedimex Building

Đang mở thuê
18 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
90 - 143 - 190 - 220 m2
Share Space Building
media 1

Share Space Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 m2
Hưng Bình Building
media 1

Hưng Bình Building

Đang mở thuê
18 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 240 m2
Vietcombank Tower
media 1

Vietcombank Tower

Đang mở thuê
55 USD/m2
7 USD/m²/tháng
KXĐ
250 - 400 - 500 - 900 - 3000 m2
Bảo Việt Bank Tower
media 1

Bảo Việt Bank Tower

Đang mở thuê
29 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
260 - 310 - 450 - 540 m2
Satra Building
media 1

Satra Building

Đang mở thuê
25 USD/m2
8 USD/m²/tháng
KXĐ
45 - 53 - 60 - 66 m2
Bến Thành Times Square
media 1

Bến Thành Times Square

Đang mở thuê
28 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 250 - 350 m2
Coteccons Building
media 1

Coteccons Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 400 m2
Phượng Long 2 Tower
media 1

Phượng Long 2 Tower

Đang mở thuê
23 USD/m2
4.5 USD/m²/tháng
KXĐ
237 - 356 - 373 - 600 - 900 - 1200 - 1500 m2
HM Square Building
media 1

HM Square Building

Đang mở thuê
23 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 150 m2
Nam Việt Building
media 1

Nam Việt Building

Đang mở thuê
8 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 80 - 100 - 120 - 150 m2
Tài Vượng Tower
media 1

Tài Vượng Tower

Đang mở thuê
14 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 80 - 120 - 160 m2
SU17 Building
media 3

SU17 Building

Đang mở thuê
22 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
210 - 420 - 630 - 840 - 1050 - 2000 - 1500 m2
Thiên Sơn Building
media 1

Thiên Sơn Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 m2
HM Town
media 1

HM Town

Đang mở thuê
23 USD/m2
5.5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 400 - 557 m2
Cienco 4 building
media 3

Cienco 4 building

Đang mở thuê
27 USD/m2
5.5 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 300 - 500 - 1000 m2
Báo Nhân Dân Building
media 1

Báo Nhân Dân Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 150 - 200 - 319 m2
Centec Tower
media 1

Centec Tower

Đang mở thuê
36 USD/m2
7 USD/m²/tháng
KXĐ
150 - 250 - 350 - 500 - 1000 m2
ACM Tower
media 1

ACM Tower

Đang mở thuê
19 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 300 - 500 - 1000 - 2000 m2
Sabay Hồng Hà Building
media 5

Sabay Hồng Hà Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 70 - 100 - 200 m2
May Plaza
media 1

May Plaza

Đang mở thuê
18 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
45 - 100 - 145 m2
NEXX Building
media 1

NEXX Building

Đang mở thuê
35 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
285 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 m2
AP TOWER
media 1

AP TOWER

Đang mở thuê
22 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 2000 m2